สรุปแบบประเมินโครงการอบรม/สัมมนา ปี 2566

สำหรับบุคลากร (Open Source) 5 หลักสูตร

สำหรับบุคลากร มก. 

สำหรับนิสิต มก.

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตร

คณะประมง