มกราคม ๒๕๖๕ : January 2022

  1. เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย Canva ณ ห้อง 915 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
  2. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
  3. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ประชุมฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
  4. เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.39 น. รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร ไหว้เจ้าที่ ณ บริเวณชั้น 1 และเวลา 10.00 น. แต่ละฝ่ายนำเสนอสิ่งที่ควรจะมีในอีก 5 ปีข้างหน้า ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
  5. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการดิจิทัลเคยู ในรูปแบบเทรนด์ทอล์ค ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง "Content Creator สร้างสรรค์สื่อให้ทันสมัย" ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ : February 2022

1. เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 7.00 น. รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณเพ็ญพันธุ์

2. เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย CANVA ให้กับนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 915 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับมอบโล่แสดงความขอบคุณจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Microsoft Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน" ให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-15.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการดิจิทัลเคยู ในรูปแบบเทรนด์ทอล์ค ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "เตรียมพร้อมกับชีวิตใหม่ในโลก Metaverse" ณ ห้อง 915 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-15.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 ณ บริเวณชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 ณ บริเวณชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 ณ บริเวณชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ บริจาคขยะ ณ โรงพยาบาลภูมิพล และมูลนิธิกระจกเงา ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11.30-13.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ เนื่องในโอกาสครบรอบคณะผู้บริหาร สบค. ครบกำหนดวาระในการบริหารงาน ครบ 4 ปี ณ ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

มีนาคม ๒๕๖๕ : March 2022

1. เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานกับงานสำนักงาน ณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กับ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30-13.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ เรื่อง "ต้อนรับรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และการส่งมอบงาน ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ บริจาคขยะร้านค้าแถวตลาดสะพานใหม่ และ ปตท. (สำนักงานใหญ่) ถนนวิภาวดีรังสิต ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

เมษายน ๒๕๖๕ : April 2022

1. ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ระดับพื้นฐาน" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดงานสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ระดับพื้นฐาน" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร "Content Creator Workshop" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงห้อง Data Center ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมกับบริษัท Microsoft ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ระดับ Advanced" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. งานสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารและธุรการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดไลฟ์สด เรื่อง "การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" ณ ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้อง Data Center โดยบริษัท Gable ณ ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ Digital Literacy และ Digital Governance "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน สำหรับผู้ประสานงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ท่าน คือ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 10.000-12.00 น. ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

13. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้อง Data Center โดยบริษัท Gable ณ ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

พฤษภาคม ๒๕๖๕ : May 2022

1. เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ดร.สุภา หาญหนองบัว ประชุมเตรียมงาน KU & Supercomputer Fugaku Japan ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณพงศกร

3. เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์