ข่าวประชาสัมพันธ์


Office 365 for Education

Office 365 for Education ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย KU++ Super Plus ที่ http://365.ku.ac.th

 


KU goes Google

Together , Faster , Smarter

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับ Google for Education ที่ http://kgg.ku.th/training

 


สื่ออิเล็กทรอนิกส์ AR Technology

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ผ่านสื่อ AR Technology" ที่ http://tam.ocs.ku.ac.th/Multimedia/

 

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ KU-eMagazine

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ KU-eMagzine กำหนดออกเป็นรายเดือน สามารถอ่านได้ที่ http://ocs.ku.ac.th/ku-emagazine/

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทำงานด้วย Office2010 และ Google for Education

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การทำงานด้วย Office2010 และ Google for Education/ รายละเอีดที่ http://tam.ocs.ku.ac.th/Multimedia/