5 COURSE – OPEN SOURCE PROGRAM

Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 509 ชั้น 5
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ค่าย Python 101 สำหรับเยาวชน

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 ขึ้นไป
วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.
อำนวยการสอนโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และทีมวิทยากรผู้ช่วย