• ขอเชิญชวนทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมใช้ตราสัญลักษณ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ku.ac.th/th/kulogo

 

 

มกราคม ๒๕๖๖ : January 2023

 1. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. บริษัท TCS มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคุณเกษม วงค์แสน หัวหน้างานบริการโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 2. เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญปีใหม่ คุณศศิธร พูนเพิ่มสิริ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเจ้าหน้าที่รับมอบ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 3. เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปแนะนำฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 4. เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "โปรแกรม CANVA สำหรับนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 5. เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การสร้างสไลด์พรีเซนเตชั่นอย่างไรให้น่าสนใจ สำหรับนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 6. เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมแนะนำงานสารบรรณให้กับกองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 7. เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ : บุคลากรภาครัฐ" ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 8. เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์" ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 9. เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ : บุคลากรภาครัฐ" ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 10. เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-14.15 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร "งานหรรษา-ราศีมังกร" ณ ห้อง 913 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 11. เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการจัดทำระบบทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 12. เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.40-11.00 น. คุณอติรัตน์ วิชิตสงคราม ติดตั้ง Backdrop งานวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 38 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 13. เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. งานเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 38 (พิธีสงฆ์) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 14. เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. งานเนื่องในวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 38 (การบรรยายพิเศษและการเสวนา) ณ ห้องออดิทอเรี่ยม (306) ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ : February 2023

1. เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-14.00 น. โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นำคุณธรรม วิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องออดิทอเรี่ยม (306) ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 6.45 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-13.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.45-12.00 น. ประชุมฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การทำกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น" สำหรับนิสิตภาควิชาคหกรรม คณะเกษตร ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

6. เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. อบรม Smart Working with Office365 รุ่นที่ 1 ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมการสร้างสื่อ Infographic by Canva ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. อบรมการสร้าง Slide Presentation Animation อย่างไร ให้น่าสนใจ ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมการทำกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น สำหรับนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมพื้นฐานการตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premier Plus ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการงานประชุมวิชาการที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. เตรียมงานประชุมวิชาการ ณ บริเวณชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

13. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-13.00 น. ประชุมหารือ เรื่อง "การให้บริการและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566" ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

14. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจด้วย Illustrator สำหรับนิสิตคณะเกษตร ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

มีนาคม ๒๕๖๖ : March 2023

1. เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-15.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-14.00 น. คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Data Center ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสำหรับการเตรียมสอบ ก.พ. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Basic Data Literacy รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.35-17.00 น. คณะกรรมการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Data Center ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบบ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

เมษายน ๒๕๖๖ : April 2023

1. เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 6.30-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบเช้า ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 6.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบเช้าและรอบบ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบบ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบบ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดงานสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร "หรรษา-ชาวราศีเมษ ณ ห้อง 913 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รดน้ำดำหัว ขอพร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Basic Data Literacy รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 6.30-19.00 น.สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 19.00-23.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-22.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. รูปภาพกิจกรรมกลุ่ม 3 ถ่ายภาพโดยน้องภูมิ

13. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

14. เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบบ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

15. เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 6.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบเช้า-บ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

16. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 6.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบเช้า-บ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

พฤษภาคม ๒๕๖๖ : May 2023

1. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบบ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ ก.พ. รอบบ่าย ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-14.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัด Happy Birthday หรรษาราศีพฤษภ ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โรงเรียนสอนคนตาบอด กทม. ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "สร้างสื่อดิจิทัลด้วย CANVA สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้โค๊ด ด้วย Google App Sheet สำหรับบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดช่างมาล้างแอร์ ปี 66 ณ บริเวณอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-15.30 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "Women's Economic Empowerment (WEE) in The Digital Age" ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Advanced Digital Literacy รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ บริจาคขวดให้สำนักงานเขตจตุจักร กทม. ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

13. เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร นำกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบปีที่ 43 ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

14. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมสถานที่สำหรับสอบ กพ. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

15. เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร นำกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบปีที่ 46 ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

16. เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 6.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ กพ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

17. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 6.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ กพ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

18. เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ กพ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

19. เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบ กพ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

มิถุนายน ๒๕๖๖ : June 2023

1. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร แก่นิสิตฝึกงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การทำงานร่วมกันบน Digital Platform รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 402 และ 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณพงศกร

5. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Office365 สำหรับบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 7.00-13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร นำกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ตรบรอบปีที่ 42 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.15 น. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร เยี่ยมชมดูงานหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเยี่ยมชมดูงานระบบ e-Saraban ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วย Photopea.com และ Gimp" วิทยากรโดย ดร.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วย Microsoft PowerPoint ให้กับบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์" วิทยากรโดย ดร.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การทำงานร่วมกันบน Digital Platform รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

13. เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. คุณฟ้าวลี ศรีวิไล นักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร แนะนำบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

14. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. (รอบเช้า) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Microsoft Excel เบื้องต้น สำหรับนิสิตภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

15. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. (รอบบ่าย) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Microsoft Excel เบื้องต้น สำหรับนิสิตภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

16. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การออกแบบโลโก้ด้วย Inkscape ให้กับบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์" ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

17. เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร หรรษา-ราศีเมถุน ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

18. เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอด้วย Davinci Resolve ให้กับบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์" ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

19. เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การอ่านไฟล์ PDF และการใช้ลายเซ็นดิจิทัลด้วย Foxit PDF Reader ให้กับบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

กรกฎาคม ๒๕๖๖ : July 2023

1. เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "แนะนำการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ "ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดงาน Grand Opening ห้อง HELPDESK และห้อง MINI KITS ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร คุยสบาย สไตล์ OCS กับผู้บริหาร งานหรรษา-ราศีกรกฏ ณ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การพัฒนาโมบายแอปด้วย React Native สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.45 น. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์และบุคลากร ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบปีที่ 32 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "แนะนำการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 85 ณ อาคารชูชาติกำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "หลักการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน สำหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน" ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การทำกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

สิงหาคม ๒๕๖๖ : August 2023

1. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนในสังกัดสำนักบริการคอมพิวเตอร์ นำเสนอวิสัยทัศน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบปีที่ 11 ณ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อม EV1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศขายทอดตลาด ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมพิธีการงานวันเกษียณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าหน้าที่ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้ illustrator สำหรับนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. คุณศศิธร พูนเพิ่มสิริ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้งานระบบ vSphere" ณ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ. ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร ครบรอบปีที่ 80 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Premiere pro สำหรับการตัดต่อให้กับนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน" ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ประชุมฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเล็ก 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าแข่งขันกีฬาสีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับสีประจำหน่วยงานคือสีส้ม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

13. เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI เบื้องต้น รุ่นที่ 1" ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

14. เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "หลักการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน สำหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน" ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

15. เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "หลักการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำรายงาน สำหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

16. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร หรรษา-ราศีสิงห์ ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

กันยายน ๒๕๖๖ : September 2023

1. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ประชุมฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเจ้าหน้าที่ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้งาน Pivot Table and Pivot Chart สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้ Dashboard" ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้งาน Pivot Table and Pivot Chart สำหรับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการทำงานสำนักงานเบื้องต้น" ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI เบื้องต้น" รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ACM SIGCOMM 2023 ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน คุณเกษม วงค์แสน หัวหน้างานบริการโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ACM SIGCOMM 2023 ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-15.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร หรรษา-ราศีกันย์ ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.45 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

13. เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การสร้างสื่อ Graphic Presentation ด้วย Canva" สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

14. เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดพิธีมอบรางวัล KU Data Driven Competion ครั้งที่ 3 ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

15. เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน "นนทรีสีทอง 66" ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

16. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.00 น. อบรมสำหรับผู้พัฒนา (ETLDeveloper) โครงการ KU MIS/ELS : ทีมผู้พัฒนา ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

17. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (KU Digital Library) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

18. เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าของขวัญแด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 55 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

ตุลาคม ๒๕๖๖ : October 2023

1. เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วย Photopia กลุ่มที่ 1" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วย Photopia กลุ่มที่ 2" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมทีม KuPhotobay ณ ห้องประชุมเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พิธีบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถ่ายภาพโดยคุณมัณฑนา

9. เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Smart Working with Office 365 กลุ่มที่ 1" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Smart Working with Office 365 กลุ่มที่ 2" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. ประชุมทีม KU Photobay ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โครงการ Green University ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

13. เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30-13.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิเดือนตุลาคม 2566 เรื่อง "นโยบายและแนวทางการบริหารงาน" ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

14. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. อบรม HP Solutions for Hybrid Work ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

15. เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมจัดทำเว็บ KU IT TIMELINE ณ ห้องประชุมใหญ๋ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

พฤศจิกายน ๒๕๖๖ : November 2023

1. เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และมอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ. พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะทำงานการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. คุรุสภา ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 1-5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. คุรุสภา ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 1-5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง KITS ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประชุมกับบริษัท จีเอเบิ้ล เพื่อวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานเน็ตเวิร์ค ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณ สำหรับนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมโครงการ KU Photobay ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 และถ่ายทอดการประชุมไปยังห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิเดือนพฤศจิกายน เรื่อง "จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์" วิทยากรโดย อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์ ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-20.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ KU Pitching & Hackathon : กะเทาะ App Nisit KU โดยนิสิต เพื่อนิสิต / กลุ่มกิจกรรมเทคโนโลยี KU TECH กล่าวต้อนรับนิสิตโดย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.รัชต ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการติดตั้ง Server AI ณ ห้อง Server ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน

13. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การแสดงข้อมูลด้วยกราฟใน Microsoft Excel สำหรับนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

14. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้ Pivot Table and Pivot Chart สำหรับนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

15. เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคุรุสภา จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 1-5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

16. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคุรุสภา จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 1-5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

17. เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการติดตั้ง Server AI ณ ห้อง Server ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

18. เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Agile Methodology"สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

19. เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00-18.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมงานวันที่ระลึกครบ 60 ปี "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี ณ บริเวณหอประชุม มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

20. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเสวนาและให้ความรู้ เรื่อง "การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Scam)" บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

ธันวาคม ๒๕๖๖ : December 2023

1. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการติดตั้ง Server AI ณ ห้อง Server ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

2. เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายและให้ความรู้ KU goes AI หัวข้อเรื่อง "AI (Artificial Intelligence) for All" หัวข้อเรื่อง AI for Educator โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง AI for Live โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ หัวข้อเรื่อง AI for Researcher โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า หัวข้อเรื่อง Future and Impact of AI ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล Online Onsite ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

3. เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบปีที่ 30 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

4. เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคุรุสภา จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 1, 4 และชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

5. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคุรุสภา จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 1, 2, 4 และชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

6. เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น. กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scival : บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

7. เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. งานแผนยุทธศาสตร์ กองบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมโครงการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

8. เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคุรุสภา จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 1, 4 และชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

9. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคุรุสภา จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 1, 4 และชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

10. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดงานปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Auditoriam 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

11. เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. กองพัฒนานิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญปีใหม่แก่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในการนี้ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

12. เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนช่วยวิชาการ ในโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์มีผู้เข้ารับรางวัล จำนวน 2 คน ได้แก่ คุณสุรินทร์ บัวทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ และคุณสุภาพร สอนวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาชีพ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13. เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญปีใหม่แก่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในการนี้ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์