ผลดำเนินงานปี 2565
รายงานสถานภาพการจัดอันดับเว็บไซต์ โดย uniRank ™ (มกราคม 2022)
รายงานสถานภาพการจัดอันดับเว็บ ของ Webometrics (มกราคม 2022)

ปี 2564
รายงานสถานภาพการจัดอันดับเว็บ ของ Webometrics (กรกฎาคม 2021)
รายงานสถานภาพการจัดอันดับเว็บไซต์ โดย uniRank ™ (กรกฎาคม 2021)
รายงานสถานภาพการจัดอันดับเว็บ ของ Webometrics (มกราคม 2021)
รายงานสถานภาพการจัดอันดับเว็บไซต์ โดย uniRank ™ (กุุมภาพันธ์ 2021)

สรุุปแบบประเมินผล โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สัมมนาวิชาการ

ปี 2565

Trend Talk
Trend Talk #2-65 "Content Cr2eator : สร้างสรรค์สื่อให้ทันสมัย"[27 มกราคม 2565]
Trend Talk #1-65 "เตรียมพร้อมกับชีวิตใหม่ในโลก Metaverse"[17 กุมภาพันธ์ 2565]

สำหรับนิสิต มก.
MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน [2 มีนาคม 2565]
MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน [21 กุมภาพันธ์ 2565]
MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน [14 กุมภาพันธ์ 2565]
การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย CANVA [9 กุมภาพันธ์ 2565]
การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย CANVA [8 กุมภาพันธ์ 2565]
Digital Literacy และการสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย Power Point [24 มกราคม 2565]
Digital Literacy และการสร้าง Slide Presentation Animation อย่างไรให้น่าสนใจ [24 มกราคม 2565]
Digital Literacy และการสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย CANVA [12 มกราคม 2565]

ปี 2564
สำหรับนิสิต มก.
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
Digital Literacy และพื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดิโอด้วย Adobe Premier Plus[8 กันยายน 2564]
Digital Literacy และการคำนวณขั้นสูงด้วย Excel [1 กันยายน 2564]
คณะสิ่งแวดล้อม
Digital Literacy และ การคำนวณขั้นสูงด้วย MS Excel[3 สิงหาคม 2564]
Digital Literacy และ การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint [12 กรกฎาคม 2564]
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Digital Literacy และพื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดิโอด้วย Adobe Premier Plus [20 ตุลาคม 2564]
Digital Literacy และการทำกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น [6 ตุลาคม 2564]
Digital Literacy และ การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint [22 กันยายน 2564]
Digital Literacy และการสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel [15 กันยายน 2564]
Digital Literacy และ การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint [30 สิงหาคม 2564]
Digital Literacy และ การคำนวณขั้นสูงด้วย MS Excel [23 สิงหาคม 2564]
คณะเกษตร
Digital Literacy และการทำกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น [21 กันยายน 2564]
Digital Literacy และการทำกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น[1 กันยายน 2564]
Digital Literacy และ การทำกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น [27 สิงหาคม 2564]
Digital Literacy และ การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint[24 สิงหาคม 2564]
ค่ายเยาวชน
สรุปประเมินค่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออนาคต [22-24 ตุลาคม 2564]
สรุปประเมินค่ายสมองแก้ว รุ่นที่ 28 [15-17 ตุลาคม 2564]
Trend Talk
Trend Talk#3 หัวข้อ การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สาหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต [13 มิถุนายน 2564]
Trend Talk#2 หัวข้อ Deep Learning: การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา [11 พฤษภาคม 2564]
Digital Day
Digital Day#7 หัวข้อ Presentation by Canva & Easy Education Game [25 พฤศจิกายน 2564]
Digital Day#6 หัวข้อ สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และวิจัยอย่างไรให้โดนใจสร้างสรรค์ [16 ตุลาคม 2564]
Digital Day#5 หัวข้อ การสร้างสื่อคลิปวีดีโอการเรียนรู้แบบแทรกคาถามกับผู้เรียนด้วย Edpuzzle [30 กันยายน 2564]
Digital Day#4 หัวข้อ Technology Tools and Interactive Design For Effective Online Learning และน่าเชื่อถือ [14 สิงหาคม 2564]
Digital Day#3 หัวข้อ ตัวอย่างการออกแบบประเเมินและการออกแบบข้อสอบ ที่ล้วงข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยาและน่าเชื่อถือ [8 กรกฎาคม 2564]
Digital Day#2 หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Deep Learning [24 พฤษภาคม 2564]
Digital Day#1 หัวข้อ จิตวิทยาครูสู่การสื่อสารเชิงบวก [29 มีนาคม 2564]

สำหรับบุคลากร มก.
MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร [17 ธันวาคม 2564]
การใช้งานระบบบูรณาการข้อมูล มก. ด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1[16 ธันวาคม 2564]
พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere Plus โครงการ KU Together พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2-3 กันยายน 2564]
การทำภาพกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น [19-20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint [5-6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Pivot Table [29-30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
การคำนวณขั้นสูงด้วย MS Excel สำหรับบุคลากร มก. [15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
การใช้งาน Dashboard ด้วย Google Data Studio [30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
การใช้งาน Yammer สาหรับการจัดการความรู้ (KM) [21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table + การสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูล [24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table + การสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูล [22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table + การสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูล[17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table + การสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูล [15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table + การสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูล [10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table + การสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูล [8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และการสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint [3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน+MS Excel ขั้นสูง [3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน+MS Excel ขั้นสูง [1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน+MS Excel ขั้นสูง [24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน+MS Excel ขั้นสูง [22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table + การสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมูล [19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และพื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere Plus [17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และพื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere Plus [10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ การทำภาพกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น [10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere Plus [20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน + ขั้นสูง [15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. (กลุ่ม 7)]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน + ขั้นสูง [13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. (กลุ่ม 2)]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน + ขั้นสูง [11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. (กลุ่ม 1)]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน [8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.]
Digital Literacy และพื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere Plus [6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.]
Digital Literacy การทำภาพกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น [6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.]

 

สถิติการให้บริการ

ประจำปีการศึกษา 2564-2665
ประจำปีการศึกษา 2563-2564

รายงานการประชุม/ผลการดำเนินงาน

ปี 2565

รายงานการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2565
รายงานการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2565
รายงานการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2565

ปี 2564

รายงานการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน กันยายน 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน สิงหาคม 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2564
ผลการดำเนินงานปี 2558-2563