หน้าที่รับผิดชอบ


ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ เพื่อการบริการด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งานฝึกอบรม และงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย SAT_division นางศศิธร พูนเพิ่มสิร
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622989, 622587 อีเมล. sasitorn@ku.ac.th

งานฝึกอบรม
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
รองหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานฝึกอบรม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622592          อีเมล. cpcams@ku.ac.th

นางสุนิสา สิงห์แก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ข้อมูลการติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622594     อีเมล. cpcsss@ku.ac.th

นายณฐภัทร นกแก้ว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622597          อีเมล. cpcntp@ku.ac.th

งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
รองหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622532          อีเมล. kaew@ku.ac.th

นายพงศกร แสงวงศกร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622593          อีเมล. cpcpsk@ku.ac.th

นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม
นักวิชาการช่างศิลป์
ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622533          อีเมล. cpccws@ku.ac.th

นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622596           อีเมล. cpcarv@ku.ac.th

นายธนพล สุขจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622534          อีเมล. cpctpsu@ku.ac.th